Launching of OBOR Malaysia in Guangzhou, China 22 March 2017